Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: c/ Vial vermell s/n. Barcelona
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: COPCISA

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 41 habitatges
nº places d’aparcament: 44 places de cotxe

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
energia solar: AiguaSol Enginyeria. Ignasi Gurruchaga
telecomunicacions: ALCUMA Enginyeria S.L. Marta Àlvarez
projecte d’activitats: ALCUMA Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: intop’99 S.L.
geotècnia: Centre Català Geotècnia

any projecte: 2007
nº de visat: 2007019806
sup construïda: 5.184,00 m²
pressupost: 4.314.570,14 € (PEC sense iva)

41 habitatges hposant andreu. barcelona2016

Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

41 habitatges hpo

Es tracta d’un solar a les antigues casernes militars de Sant Andreu. L’edifici es desenvolupa a dintre del projecte urbanístic redactat per l’arquitecte Manuel de Solà-Morales. Comparteix mitgera amb un edifici adjacent, amb el qual també compartirà les dos plantes d’aparcament soterrat previstes en el planejament. L’ocupació del sòl ve fixada pel perímetre d’alineacions d’edificació obligatòries, sent aquestes alineacions fixes i sense voladissos.

El programa funcional és de dos blocs junts d’habitatges, d’alçades clarament diferenciades, i les dos plantes de soterrani destinades a garatge. L’accés a cada bloc es fa des de un carrer peatonal previst en el conjunt urbà en el que s’aixeca l’edifici.

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció rectangular. Les finestres es resolen amb obertures tipus balconera i tipus finestra alternativament, fent un joc compositiu d’aparent desordre. Els vols fora del límit de la parcel·la no estan permesos per normativa, reforçant així l’aspecte de l’edifici com un massís foradat on el ple domina sobre el buit.

detall: Projecte Bàsic, Projecte Executiu
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández
emplaçament: c/ Vial vermell s/n. Barcelona
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: COPCISA

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 41 habitatges
nº places d’aparcament: 44 places de cotxe

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
energia solar: AiguaSol Enginyeria. Ignasi Gurruchaga
telecomunicacions: ALCUMA Enginyeria S.L. Marta Àlvarez
projecte d’activitats: ALCUMA Enginyeria S.L. Joan Martín Amat
topografia: intop’99 S.L.
geotècnia: Centre Català Geotècnia

any projecte: 2007
nº de visat: 2007019806
sup construïda: 5.184,00 m²
pressupost: 4.314.570,14 € (PEC sense iva)