L’edifici es col·loca segons alineació de vial per normativa, a la seva part més al nord paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural i a la resta a contra pendent. El fort desnivell del terreny obliga a fragmentar l’edifici, seguint l’aplicació de l’alçada reguladora màxima, donant una imatge esglaonada allà a on el pendent és més pronunciat.

 

Donat que entre les demandes del programa s’inclou una escola bressol i la necessitat de disposar d’un pati pel seu ús, s’ha optat per situar aquest a la zona de menor excavació possible de l’interior del pati d’illa mitjançant talussos. El projecte parteix del punt més baix de la parcel·la. A partir d’ell es determina el punt d’aplicació de la normativa i es situa la planta baixa a la cota més alta possible +2,60 sobre la inicial. Això permet ubicar l’aparcament a sota la PB i aconseguir la mínima excavació possible. Al mateix temps s’aconsegueix que l’escola bressol estigui a la cota més alta possible, sempre accedint des del carrer i a peu pla. A partir d’aquí es van obtenint els diferents trams de façana, esglaonant-los segons normativa.

 

La profunditat d’edificació de 15m fa que els habitatges es disposin a banda i banda d’una passera central ventilada i il·luminada per uns patis interiors. L’accés als habitatges de l’edifici es fa a través de tres escales de veïns independents entre elles. Aquestes donen accés a tres unitats de 22, 32, i 29 habitatges. L’aparcament es disposarà a sota de cada una de les plantes baixes de cada tram de façana, d’aquesta manera s’evita que apareguin rampes d’accés i es minimitza l’excavació en dues plantes de l’aparcament.

detall: Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández, Paula Fernández
emplaçament: Plaça de Catalunya. Les Franqueses del Vallès
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: FERROVIAL AGROMAN S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 83 habitatges
nº places d’aparcament: 87 places de cotxe
locals: 1 local per a equipament

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
energia solar: Disseny i Sostenibilitat S.L.
telecomunicacions: César G. Fernández Acedo
projecte d’activitats: Jaume Papiol i Sala
topografia: Luís Alejandro Lara i Javier Gil
geotècnia: Losan. Mecánica del Suelo S.A.
arquitectura tècnica d.o. : Esteve Sitjà
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2007
any construcció: 2010
nº de visat: 2007020326
data c.f.o.: 22 juny 2010
sup construïda: 7.735,01 m²
pressupost: 6.110.100,82 € (PEC sense IVA)

83 habitatges hpo a les franqueses del vallès - barcelona 2010

L’edifici es col·loca segons alineació de vial per normativa, a la seva part més al nord paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural i a la resta a contra pendent. El fort desnivell del terreny obliga a fragmentar l’edifici, seguint l’aplicació de l’alçada reguladora màxima, donant una imatge esglaonada allà a on el pendent és més pronunciat.

 

Donat que entre les demandes del programa s’inclou una escola bressol i la necessitat de disposar d’un pati pel seu ús, s’ha optat per situar aquest a la zona de menor excavació possible de l’interior del pati d’illa mitjançant talussos. El projecte parteix del punt més baix de la parcel·la. A partir d’ell es determina el punt d’aplicació de la normativa i es situa la planta baixa a la cota més alta possible +2,60 sobre la inicial. Això permet ubicar l’aparcament a sota la PB i aconseguir la mínima excavació possible. Al mateix temps s’aconsegueix que l’escola bressol estigui a la cota més alta possible, sempre accedint des del carrer i a peu pla. A partir d’aquí es van obtenint els diferents trams de façana, esglaonant-los segons normativa.

 

La profunditat d’edificació de 15m fa que els habitatges es disposin a banda i banda d’una passera central ventilada i il·luminada per uns patis interiors. L’accés als habitatges de l’edifici es fa a través de tres escales de veïns independents entre elles. Aquestes donen accés a tres unitats de 22, 32, i 29 habitatges. L’aparcament es disposarà a sota de cada una de les plantes baixes de cada tram de façana, d’aquesta manera s’evita que apareguin rampes d’accés i es minimitza l’excavació en dues plantes de l’aparcament.

83 habitatges hpo a les franqueses

L’edifici es col·loca segons alineació de vial per normativa, a la seva part més al nord paral·lel a les corbes de nivell del terreny natural i a la resta a contra pendent. El fort desnivell del terreny obliga a fragmentar l’edifici, seguint l’aplicació de l’alçada reguladora màxima, donant una imatge esglaonada allà a on el pendent és més pronunciat.

 

Donat que entre les demandes del programa s’inclou una escola bressol i la necessitat de disposar d’un pati pel seu ús, s’ha optat per situar aquest a la zona de menor excavació possible de l’interior del pati d’illa mitjançant talussos. El projecte parteix del punt més baix de la parcel·la. A partir d’ell es determina el punt d’aplicació de la normativa i es situa la planta baixa a la cota més alta possible +2,60 sobre la inicial. Això permet ubicar l’aparcament a sota la PB i aconseguir la mínima excavació possible. Al mateix temps s’aconsegueix que l’escola bressol estigui a la cota més alta possible, sempre accedint des del carrer i a peu pla. A partir d’aquí es van obtenint els diferents trams de façana, esglaonant-los segons normativa.

 

La profunditat d’edificació de 15m fa que els habitatges es disposin a banda i banda d’una passera central ventilada i il·luminada per uns patis interiors. L’accés als habitatges de l’edifici es fa a través de tres escales de veïns independents entre elles. Aquestes donen accés a tres unitats de 22, 32, i 29 habitatges. L’aparcament es disposarà a sota de cada una de les plantes baixes de cada tram de façana, d’aquesta manera s’evita que apareguin rampes d’accés i es minimitza l’excavació en dues plantes de l’aparcament.

detall: Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra
autor: Lluís Jubert
col·laboradors: Jordi Calbetó, Alberto González, Carmen Fernández, Paula Fernández
emplaçament: Plaça de Catalunya. Les Franqueses del Vallès
promotor: INCASOL. Institut Català del Sòl – Direcció General d’Habitatge
constructor: FERROVIAL AGROMAN S.A.

 

tipus d’habitatge: Habitatge de protecció oficial
nº habitatges: 83 habitatges
nº places d’aparcament: 87 places de cotxe
locals: 1 local per a equipament

 

estructures: STATIC Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
instal·lacions: K2 Consulting. Eduard Bou
medicions i pressupost: A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Albors
energia solar: Disseny i Sostenibilitat S.L.
telecomunicacions: César G. Fernández Acedo
projecte d’activitats: Jaume Papiol i Sala
topografia: Luís Alejandro Lara i Javier Gil
geotècnia: Losan. Mecánica del Suelo S.A.
arquitectura tècnica d.o. : Esteve Sitjà
fotografia: Pedro Antonio Pérez

 

any projecte: 2007
any construcció: 2010
nº de visat: 2007020326
data c.f.o.: 22 juny 2010
sup construïda: 7.735,01 m²
pressupost: 6.110.100,82 € (PEC sense IVA)